logo IKEM

Informacje

Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn powstał w 1963 roku z połączenia w jedną jednostkę organizacyjną pięciu katedr Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej:

 • Maszyn Dźwigowych i Urządzeń Transportowych,
 • Podstaw Konstrukcji Maszyn,
 • Maszynoznawstwa Ogólnego i Teorii Mechanizmów,
 • Silników Tłokowych,
 • Nadwozi i Ustrojów Nośnych.

Poprzez lata funkcjonowania Instytutu jego struktura ulegała zmianie i zmieniał się również profil jego działalności. Obecnie Instytut kształci kadrę naukową i prowadzi badania naukowe w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn i w tej dziedzinie ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych.
Działalność naukowo-badawcza obejmuje szeroko rozumianą problematykę projektowania, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Badania podstawowe obejmują takie dziedziny jak:

 • biomechanika,
 • mechatronika,
 • teoria maszyn i mechanizmów,
 • podstawy konstrukcji maszyn,
 • metodologia projektowania,
 • tribologia,
 • hydromechanika,
 • niezawodność oraz diagnostyka,
 • komputerowe wspomaganie projektowania i obliczenia inżynierskie,
 • logistyka i systemy transportowe.

Badania podstawowe i stosowane zorientowane są na określone klasy obiektów:

 • maszyny robocze i pojazdy przemysłowe,
 • napędy hydrauliczne i pneumatyczne,
 • silniki spalinowe i pojazdy samochodowe,
 • statki śródlądowe,
 • roboty,
 • biomanipulatory, implanty, układy kostno-mięśniowe.

Instytut współpracuje z pokrewnymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą i prowadzi szeroką współpracę z przemysłem, podejmując zadania zlecane przez firmy krajowe i zagraniczne.