GEOGRAFIA 

 Zbiór zadań dla 

 uczniów gimnazjum 

 

Autor: mgr Kazimiera Smolnicka

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 18 marca 2001


Wszelkie prawa zastrzeżone. Przedruk, kopiowanie w całości lub części, wykorzystywanie publiczne  wymaga zgody autora.

e-mail: geograf@ikem.pwr.wroc.pl


 

   Zadania   

      „Zbiór zadań” przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych. Ma on pomóc im jak najlepiej przygotować się do egzaminów, a także do konkursów geograficznych uczniom szczególnie zainteresowanych geografią.

      Zmiany w systemie oświaty spowodowały potrzebę opracowania nowych programów nauczania oraz spójnych z nimi różnorodnych środków dydaktycznych. W tym celu opracowano „Zbiór zadań”, w którym zintegrowane są treści dwóch przedmiotów: geografii i matematyki.

      Zadania dostosowane są do standardów egzaminacyjnych po gimnazjum z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (projekt MEN, grudzień 1999r.). W szczególności odnoszą się one do:

-        pierwszego obszaru standardów egzaminacyjnych (Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu),

i w tym dwóch standardów:

-        standardu II (Uczeń wykonuje obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych),

-        standardu III (Uczeń posługuje się właściwościami figur).

      Materiał w zbiorze został podzielony na cztery części, którym odpowiadają osiągnięcia z geografii związane z merytorycznymi wiadomościami i umiejętnościami nabytymi na lekcjach. Do osiągnięć tych zalicza się:

1.      Lokalizowanie miejsc na powierzchni Ziemi i orientowanie się w ich wzajemnym położeniu za pomocą map.

2.      Opisywanie ruchów Ziemi i ich następstw.

3.      Opisywanie współzależności między elementami środowiska naturalnego a działalnością człowieka.

4.      Opisywanie regionów świata i Polski.